Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1 Alle Orders aanvaard door Eurofins of een van haar dochterondernemingen of aan haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk “EUROFINS”) worden uitsluitend geregeld door onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (de "Voorwaarden"), met inbegrip van telefonisch geplaatste maar niet schriftelijk bevestigde orders en orders die via levering van monsters uitgevoerd worden. Een overeenkomst onder deze Voorwaarden komt pas tot stand wanneer het order dat is geplaatst bij EUROFINS, door EUROFINS aanvaard is. Een order geplaatst bij EUROFINS wordt geacht aanvaard te zijn door EUROFINS wanneer (a) EUROFINS overgaat tot uitvoering van dat order, in welk geval een schriftelijke bevestiging door EUROFINS niet vereist is, of (b) EUROFINS het order schriftelijk aanvaardt.

1.2 Deze Voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke offertes en overeenkomsten tussen de partijen en, tenzij daarin anders overeengekomen, hebben zij voorrang boven alle strijdige of afwijkende voorwaarden van daaruit voortvloeiende schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. Geen enkele aangestelde (buiten de Chief Executive Officer van EUROFINS), medewerker, agent of onderaannemer van EUROFINS is bevoegd enige bepaling in deze Voorwaarden te wijzigen of in te trekken of enige verklaring af te geven die in strijd is met of de
buitenwerkingstelling beoogt van enige bepaling in deze Voorwaarden; en geen enkele wijziging, intrekking of verklaring als hier bedoeld is bindend voor EUROFINS, tenzij deze schriftelijk is en door de Chief Executive Officer van EUROFINS is ondertekend.

2. Plaatsen van een order
2.1 Een order van een klant is slechts geldig indien deze is verzonden en ontvangen per post of fax of een ander elektronisch communicatiemiddel, met gebruikmaking van briefpapier van de klant of middels door EUROFINS goedgekeurde document voor monsterverzending of elektronische bestelformulieren, en over de in deze Voorwaarden niet specifiek genoemde commerciële aspecten van het order (waaronder prijs, geschatte doorlooptijd en leveringsdatum) moet ten tijde van het order overeenstemming worden bereikt. De klant dient telefonisch gegeven orders onmiddellijk na plaatsing daarvan schriftelijk te bevestigen en wordt geacht een order geplaatst te hebben indien hij EUROFINS een monster toestuurt onder vermelding van de klantreferentie. EUROFINS is niet verplicht analytische werkzaamheden van welke aard ook aan te vangen, tenzij de inhoud van het order duidelijk is en alle vereiste informatie ontvangen is.

2.2 Behalve in geval van een specifiek schriftelijke aanvaarding en ondertekening door de Chief Executive Officer van EUROFINS, wordt iedere op enig moment door een klant (voor)gestelde voorwaarde (waaronder, maar niet uitsluitend, voorwaarden of bepalingen in de inkooporder, instructies of enig ander document van de klant) die afwijkt van deze Voorwaarden, afgewezen als materiële wijziging van deze Voorwaarden, en deze zal niet geldig zijn en geen uitwerking hebben. Voorts zijn bijzondere voorwaarden van eerdere orders, inbegrepen bijzondere prijsafspraken, niet automatisch van toepassing op latere orders. Elk order aanvaard door EUROFINS zal behandeld worden als een individueel contract tussen EUROFINS en de klant.

2.3 EUROFINS is gerechtigd beheers- en administratiekosten in rekening te brengen tot dertig euro (EUR 30) voor aanvragen betreffende aanvullende diensten voor een lopend order. Aanvragen voor aanvullende diensten betreffende monsters die reeds naar het laboratorium zijn overgebracht, worden behandeld als nieuwe orders en kunnen leiden tot een evenredige aanpassing van de leveringsdatum.

2.4 Logistieke diensten buiten het laboratorium moeten volledig betaald worden, tenzij de opdracht daartoe vooraf door de klant geannuleerd of gewijzigd wordt ten minste vierentwintig (24) uur vooraf voor pick-updiensten, achtenveertig (48) uur voor diensten van monsterneming en één (1) week vooraf voor auditdiensten.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
3.1 Tenzij anders vermeld bij de aanvaarding van een order zijn alle prijzen van EUROFINS “ex works” (af fabriek), behalve voor emballage, waarvan de prijzen apart worden berekend. Alle extra kosten en betalingen (zoals kosten die EUROFINS in verband met het order maakt) komen ten laste van de klant.

3.2. Prijzen zijn exclusief alle toepasselijke taksen (met inbegrip van BTW) en zijn gebaseerd op de tarieven in voege op de dag van de overmaking van het order aan de klant. De toepasselijke lasten zijn deze in voege op het moment van facturatie.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met EUROFINS bij de aanvaarding van een order, is de betalingstermijn van alle facturen 30 dagen na factuurdatum. Ieder protest betreffende onze facturen dient binnen de dertig dagen na verzending van de factuur te gebeuren. De betwisting van een analytisch resultaat houdt voor een klant geen recht tot uitstel van betaling in. Indien een factuur na het verstrijken van de vervaldatum niet betaald is, zal een administratieve boete van vijfendertig euro (EUR 35) aangerekend worden, alsook nalatigheidsinteresten berekend aan één procent (1 %) per maand, of de maximale interestvoet toegestaan door de toepasselijke wetgeving, indien deze lager is.

3.4 Het minimum factuurbedrag is honderd euro (EUR 100). EUROFINS heeft het recht om een administratiekost tot vijftien euro (EUR 15) aan te rekenen voor het heruitgeven van een factuur.

3.5 Betaling van facturen geschiedt contant, via bankoverschrijving of automatische incasso. Voor iedere andere betalingswijze dient vooraf toestemming van EUROFINS verkregen te worden. De klant verbindt zich ertoe gegevens omtrent zijn bankrekening te verstrekken.

3.6 EUROFINS is gerechtigd betaling van maximaal 100% van de geoffreerde prijs te verlangen als voorwaarde voor aanvaarding van het order.

4. Verplichtingen van de klant bij de aanlevering van monsters of materialen
4.1 De monsters of materialen dienen in zodanige staat te verkeren dat de opstelling van rapporten of analyses of de productie van bestelde producten zonder problemen mogelijk is. EUROFINS is gerechtigd een vooronderzoek naar de staat van de monsters of materialen te verrichten alvorens over te gaan tot het verwerken van de monsters, het opstellen van een rapport of het in gang zetten van de productie. De kosten voor dit vooronderzoek komen ten laste van de klant indien blijkt dat de monsters of materialen niet voldoen aan de voorwaarden beschreven in deze clausule 4.1. Indien het vooronderzoek uitwijst dat analyse of productie niet mogelijk is of enkel mogelijk is onder minder gunstige omstandigheden dan oorspronkelijk was voorzien - bijv. omdat de monsters of materialen zijn vermengd met door de klant niet vermelde vreemde materialen of stoffen of zijn gedegradeerd - is EUROFINS gerechtigd het order te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, waarbij de tot op dat moment door EUROFINS gemaakte kosten ten laste komen van de klant.

4.2 De klant dient ervoor te zorgen, en garandeert hierbij, dat geen enkel monster enig gevaar oplevert, noch op zijn terreinen, noch tijdens het vervoer en noch in het laboratorium of anders, ten aanzien van de gebouwen, instrumenten, medewerkers of vertegenwoordigers van EUROFINS. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toe te zien op de naleving van de regelgeving inzake gevaarlijke afval, onder meer waar het gaat om informatie, transport en verwijdering, en om de medewerkers of vertegenwoordigers van EUROFINS te informeren over veiligheids- en
gezondheidsaspecten van het monster, zoals over de mogelijke aanwezigheid in het monster van bewezen of vermeend toxische of andersoortige verontreinigende stoffen en de waarschijnlijke mate van verontreiniging ervan, alsook over de risico's voor de gebouwen, instrumenten, medewerkers en vertegenwoordigers van EUROFINS in verband met die verontreiniging. De klant is aansprakelijk, vergoedt en vrijwaart EUROFINS op eerste verzoek voor alle kosten, schade, verplichtingen en letsels die voor EUROFINS of haar medewerkers of vertegenwoordigers op enig moment, onder meer op de plaats van monsterneming, tijdens het transport of in het laboratorium, kunnen ontstaan ten gevolge van de behandeling van het monster van de klant of de omstandigheden op de plaats van de monsterneming.
De klant draagt alle buitengewone kosten voor adequate verwijdering van uit het monster resulterend gevaarlijk afval, ongeacht of dat wel of niet als zodanig aangemerkt is. Op eerste verzoek van EUROFINS deelt de klant EUROFINS de exacte samenstelling van de monsters mee.

5. Eigendomsrechten op monstermateriaal en opslag van monsters
5.1 Alle monsters worden eigendom van EUROFINS voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van het order.
Tenzij de klant de kosten voor opslag op zich neemt, geldt voor EUROFINS geen verplichting of aansprakelijkheid voor de opslag van aan haar toegezonden monsters, waaronder koel te bewaren monsters. Indien de klant de kosten voor opslag op zich neemt, zal EUROFINS zakelijk redelijke maatregelen nemen voor het opslaan van de monsters conform de professionele praktijk.

5.2 EUROFINS mag de monsters onmiddellijk na uitvoering van de analyse verwijderen of vernietigen, tenzij EUROFINS en de klant schriftelijk afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronder EUROFINS het monster dient te bewaren. EUROFINS kan de monsters ook na de overeengekomen bewaarperiode verwijderen of vernietigen, zulks zonder verdere kennisgeving en op kosten van de klant, indien EUROFINS extra kosten moet maken om te voldoen aan enigerlei regelgeving (zoals die met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijk afval). Indien de klant
verzoekt om terugzending van onnodig monstermateriaal, zendt EUROFINS, voor zover nog beschikbaar, dat materiaal terug op kosten en risico van de klant.

6. Levering en doorlooptijd
6.1 De door EUROFINS opgegeven leverdata en doorlooptijden zijn louter indicatief en binden EUROFINS niet.
EUROFINS zal zich zakelijk redelijke inspanningen getroosten om de door haar geraamde uiterste termijnen in acht te nemen.

6.2 Resultaten worden in de regel onmiddellijk na voltooiing van de analyse via briefpost of e-mail of middels een ander elektronisch communicatiemiddel toegezonden aan de door de klant in het order aangegeven personen.

7. Overdracht van eigendom
7.1 EUROFINS behoudt de eigendom van de door haar geleverde goederen resp. de aan de klant geleverde analyseresultaten, producten, apparatuur, software en dergelijke tot de volledige betaling van de factuur. Tot het moment van deze betaling zal de klant geen eigendomsrechten of andere rechten hebben om deze te gebruiken.
Daarenboven, zelfs indien EUROFINS een order heeft aanvaard en de uitvoering ervan heeft aangevat, is EUROFINS te allen tijde gerechtigd de verdere verwerking van een order op te schorten en iedere andere werkzaamheid voor de klant te staken indien sprake is van een betalingsachterstand van de klant jegens EUROFINS voor het order in kwestie of enig ander order.

7.2 Zelfs na de volledige betaling door de klant behoudt EUROFINS het recht om alle analyseresultaten in een geanonimiseerde vorm die identificatie van de klant uitsluit, te bewaren, te gebruiken en te publiceren.

8. Beperkte garanties en verantwoordelijkheden
8.1 Orders worden uitgevoerd onder de voor EUROFINS beschikbare condities en volgens de technieken en methodes zoals die op het moment van uitvoering door EUROFINS ontwikkeld zijn en doorgaans toegepast worden. De resultaten zijn mogelijk niet altijd volledig exact en / of relevant. Analyses, interpretaties, beoordelingen, adviezen en conclusies worden opgesteld conform de in het zakelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen, maar EUROFINS kan echter niet garanderen deze altijd correct of absoluut zullen zijn. Deze beperkte garantie vervalt zes maanden na de levering van de monsters, tenzij de bevestiging van het order iets specifiek anders vermeldt. De klant dient in alle gevallen de door EUROFINS geleverde resultaten, interpretaties, beoordelingen en conclusies zelf te controleren indien hij daar in belangrijke aangelegenheden op wenst te vertrouwen, en dit op eigen risico.

8.2 Ieder analytisch rapport heeft uitsluitend betrekking op het door EUROFINS geanalyseerde monster.
EUROFINS kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval het monsternemingsplan en / of het analysebereik ontoereikend of inadequaat blijkt te zijn.


8.3 De klant is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van monsters of materialen die voor onderzoeksanalyse of productie aan EUROFINS verzonden worden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aanvaardt EUROFINS geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan ontstaan aan monsters tijdens het transport of in een inrichting of op een terrein waar logistieke diensten worden verleend. De klant is te allen tijde gehouden zorg te dragen voor de veiligheid, verpakking en verzekering van het monster, vanaf het moment van verzending tot het moment van aflevering ten kantore van of bij de laboratoria van EUROFINS. EUROFINS zal de monsters overeenkomstig de in het zakelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen behandelen en opslaan, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of vernietiging van monsters, ook niet na de ontvangst daarvan in haar laboratoria.

8.4 De klant verklaart en garandeert aan EUROFINS dat alle voor analysedoeleinden aan EUROFINS te verzenden monsters veilig zijn en in stabiele staat verkeren, en verbindt zich ertoe EUROFINS te vergoeden en te vrijwaren voor alle schade, letsels, vorderingen en kosten die voor EUROFINS of haar medewerkers is kunnen ontstaan als gevolg van een niet veilige of stabiele staat van een monster, niettegenstaande het feit dat de klant een indicatie van een mogelijk probleem met het monster heeft gegeven op het monster zelf of op de bestelbon. Indien de monsters gevaarlijke stoffen bevatten of anderszins risico's met zich meebrengen, dient de klant EUROFINS daarvan te allen tijde vóór verzending schriftelijk in kennis te stellen en de monsters, verpakking en / of dozen van passende aanduidingen te voorzien.

8.5 Tenzij door alle partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreft de contractuele relatie uitsluitend de klant en EUROFINS. Er ontstaan noch derde begunstigden, noch overdraagbare aansprakelijkheid uit een order en de klant is gehouden om EUROFINS te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake alle vorderingen van derden voor vergoeding van schade, op eender welke wijze gerelateerd aan de klant of het order geplaatst door de klant.

9. Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Met uitzondering van gevallen waarin dergelijke beperkingen niet toegestaan of ongeldig zijn onder het toepasselijk recht: (a) zal EUROFINS (en haar arbeiders, bedienden, medewerkers, vertegenwoordigers, managers, aangestelden, directeurs, agenten en consultants en alle EUROFINS partners en aan haar gelieerde bedrijven, “de schadeloos stellende partijen EUROFINS”) alleen aansprakelijk voor de bewezen directe en rechtstreekse schade veroorzaakt door de opzettelijke fout van de schadeloos stellende partij EUROFINS met betrekking tot de uitvoering van een order, en dan enkel indien EUROFINS hiervan een schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen binnen zes (6) maanden na de datum van de vaststelling van de klant van de betrokken vordering (behalve indien een langere periode wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetten en deze niet contractueel kan beperkt worden), en (b) in alle gevallen (die zich voordoen op basis van een contract, benadeling, nalatigheid, risico aansprakelijkheid, schadeloosstelling of andere), de aansprakelijkheid van EUROFINS voor elke vordering of reeks van onderling samenhangende vorderingen, en daarmee de exclusieve verhaalsmogelijkheid van de klant, met betrekking tot onder deze Voorwaarden vallende diensten van EUROFINS beperkt zijn tot het laagste van de volgende bedragen: (i) het bedrag van de directe en rechtstreekse schade die is veroorzaakt door de opzettelijke fout van de schadeloos stellende partij EUROFINS in het kader van de uitvoering van het order, of (ii) tien maal het bedrag dat EUROFINS voor het order aan de klant heeft gefactureerd en waarvoor EUROFINS ook betaling heeft ontvangen in het kader van een order, met een maximum van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000).

9.2 De schadeloos stellende partijen EUROFINS zijn niet aansprakelijk voor alle indirecte, directe en gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: bedrijfsschade, verlies van omzet, goodwill, zakenkansen e.d.) opgelopen door de klant of derden.

9.3 De aanvaarding van een order door EUROFINS is onderworpen aan de voorwaarde dat de klant de schadeloos stellende partijen EUROFINS schadeloos stelt voor alle schade, letsels, vorderingen en kosten die EUROFINS lijdt resulterend uit, veroorzaakt door of op enige wijze gerelateerd aan zijn rol onder of diensten of producten of software verschaft ingevolge deze Voorwaarden, met uitzondering van deze gevallen waarin de schadeloos stellende partijen EUROFINS verplicht zijn deze te dragen overeenkomstig deze Voorwaarden, en door de plaatsing van een order aanvaardt de klant deze schadeloosstelling te verschaffen.

10. Herhaalde analyse
Bezwaren tegen testresultaten kunnen door de klant ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van die resultaten worden ingediend. De kosten voor een herhaalde analyse of beoordeling komen evenwel ten laste van de klant, tenzij blijkt dat de resultaten van het herhaalde onderzoek niet overeenkomen met die van het eerste onderzoek. Voorts is een herhaalde analyse nog enkel mogelijk indien EUROFINS op het moment waarop het bezwaar van de klant ontvangen wordt, voldoende origineel monstermateriaal in voorraad heeft. Is dat niet het geval, dan is de klant gehouden tot betaling van alle kosten tot wedersamenstelling ervan, waaronder de kosten voor monsterneming, transport, analyse en verwijdering van monsters in verband met de herhaalde analyse.

11. Overmacht
EUROFINS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, fouten, schade of andere problemen veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die niet voorzien zijn, waarover EUROFINS redelijkerwijs geen controle heeft of die resulteren uit naleving van verzoeken van overheden, wetten en regelgevingen.

12. Geheimhouding & verwerking van klantgegevens
12.1 EUROFINS is gerechtigd van de klant ontvangen persoonsgegevens en commerciële gegevens op te slaan en te verwerken op eender welke wijze, ongeacht of deze gegevens door de klant rechtstreeks zijn meegedeeld of afkomstig zijn van derden, en zal zakelijk redelijke maatregelen nemen om deze gegevens geheim te houden, overeenkomstig de toepasselijke wetten.

12.2 EUROFINS zal zakelijk redelijke maatregelen nemen om alle analyseresultaten en rapporten geheim te houden, onverminderd de rechten van EUROFINS zoals bepaald in artikel 7.2 en het recht deze te gebruiken ter ondersteuning van aanspraken op betaling voor geleverde diensten.

12.3 Analyseresultaten worden voorbereid en geleverd voor het exclusieve gebruik van de klant en mogen niet meegedeeld worden aan derden voor eender welk doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EUROFINS. Voorts is de klant gebonden aan geheimhouding met betrekking tot alle diensten geleverd door EUROFINS en de resultaten, de samenstelling van de producten en software geleverd door EUROFINS. Analyseresultaten mogen niet openbaar gemaakt worden of geëxploiteerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EUROFINS. Zelfs indien een dergelijke schriftelijke toestemming wordt verkregen van EUROFINS, (a) blijft de klant verantwoordelijk voor alle gevolgen van de mededeling van deze resultaten aan derden en elk
vertrouwen dat dergelijke derde in deze resultaten stelt, en (b) gaat de klant er hierbij mee akkoord de schadeloos gestelde partijen EUROFINS te vrijwaren van alle aansprakelijkheid die de schadeloos gestelde partijen zou kunnen treffen als gevolg van een dergelijke mededeling of een dergelijk vertrouwen van een derde.

13. Vrijwaringsclausule en overige bepalingen
13.1 VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WIJST EUROFINS ALLE BEPALINGEN, VOORWAARDEN EN GARANTIES (DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERHANDELBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE METHODE, DE KWALITEIT EN HET TIJDSTIP VAN DE ONDERZOEKSDIENSTEN EN DE DOOR EUROFINS GELEVERDE RESULTATEN, APPARATUUR, PRODUCTEN OF SOFTWARE VAN DE HAND. DE IN DEZE VOORWAARDEN VERVATTE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN ZIJN EXCLUSIEF.

13.2 Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door EUROFINS schriftelijk worden gewijzigd en de meest recente versie van deze Voorwaarden zoals die op het moment van aanvaarding van een order door EUROFINS van kracht is, is van toepassing op dat order.

13.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank vernietigd of beperkt wordt of ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven alle overige bepalingen zoveel als mogelijk is van kracht.

13.4 Het feit dat EUROFINS of de klant een recht uit hoofde van deze Voorwaarden niet uitoefent, kan niet worden uitgelegd als een verzaking aan of een verval van dat recht.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
14.1 De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de wetten en rechtbanken van koophandel van de stad en land, waar de maatschappelijke zetel van het EUROFINS-bedrijf dat het order heeft aanvaard, gevestigd is (met inbegrip van zaken met verschillende advocaten voor de verdediging of geïntimeerde derden).